Movie:Brindawan 
Direction: Raj Bahadur Sane
Singer:Krishna Kafle/ Juna Parsai
Lyrics: Lekhu Sahayatri
Music: Deepak Sharma
Producer: Rudra Khanal
Co- Producer : Kamal Gc|

Choerographer: Ram Ji Lamichanne 
Scroll Down for [Video]

 
Top