VOCAL - YAM BARAL
LYRICS - SHIRJANA PRADHAN HYOJU
MUSIC - RAJENDRA HYOJU
MODEL - NAREN KHADKA /KABITA GIRI
CAMERA - SUDIP BARAL
EDIT - TEKENDRA SHAH
PRODUCER - SUNIL LAMA

DIRECTION - NIRMAL SHARMA
Scroll Down for [Video]
VOCAL - YAM BARAL
LYRICS - SHIRJANA PRADHAN HYOJU
MUSIC - RAJENDRA HYOJU
MODEL - NAREN KHADKA /KABITA GIRI
CAMERA - SUDIP BARAL
EDIT - TEKENDRA SHAH
PRODUCER - SUNIL LAMA

DIRECTION - NIRMAL SHARMA
 
Top