Vocal: Pramod Kharel
Lyrics: Anil Neupane
Music: Yakub Rai

Direction: Bhu-on Chhetri
Models: Anil Neupane / Bebina Adhikari

Shot & Edit: Bhishan Magar
Scroll Down for [Video]
Vocal: Pramod Kharel
Lyrics: Anil Neupane
Music: Yakub Rai

Direction: Bhu-on Chhetri
Models: Anil Neupane / Bebina Adhikari

Shot & Edit: Bhishan Magar
 
Top