Vocal: Bikash Lama
Lyrics / Music: Bikash Lama
Arranger: Bikash Lama

Model: Shailesh and Anzu
Assistant Choreography: Nabin Lama
Choreography: Shailesh Hamal
Edit: Bikash Lama

Direction: Shailesh Hamal
Scroll Down for [Video]
Vocal: Bikash Lama
Lyrics / Music: Bikash Lama
Arranger: Bikash Lama

Model: Shailesh and Anzu
Assistant Choreography: Nabin Lama
Choreography: Shailesh Hamal
Edit: Bikash Lama

Direction: Shailesh Hamal
 
Top